Đăng nhập:
Thẻ ghi nợ BIDV Moving (BIDV)Thẻ ghi nợ BIDV Moving (BIDV)

Thẻ ghi nợ BIDV Moving (BIDV)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
Phí cấp lại Pin
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí ứng tiền tại quầy
Phí chuyển khoản tại ATM trong hệ thống
Phí chuyển khoản tại ATM ngoài hệ thống
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Phí xử lý giao dịch
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày
CÁC HẠN MỨC
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức chuyển khoản tối thiểu 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 ngày
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
Ngân hàng
BIDV
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Dịch vụ E-Banking
Thẻ phụ
Điều kiện mở thẻ
Các dịch vụ được ưu đãi

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn