Đăng nhập:
Thẻ tín dụng quốc tế MB Visa Platinum (MBBank)Thẻ tín dụng quốc tế  MB Visa Platinum (MBBank)

Thẻ tín dụng quốc tế MB Visa Platinum (MBBank)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
Thẻ chính: 800,000 đ Thẻ phụ: 650,000 đ
Phí cấp lại Pin
50.000 đ/lần
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí chậm thanh toán
3% x Số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán
Phí sử dụng vượt hạn mức
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
100.000 đ/lần
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
3% x Số tiền giao dịch
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Tại ĐVCNT của MB: 50.000 đ/hóa đơn Tại ĐVCNT của Ngân hàng khác: 80.000 đ/hóa đơn
Phí xử lý giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
CÁC HẠN MỨC
Số lần giao dịch tối đa/ngày
5 lần (tại cả ATM & POS)
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức tín dụng
1 tỷ đồng
Số tiền rút tối đa 1 lần
Thẻ Platinum: 20.000.000 đ
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Tối đa 20% hạn mức tín dụng(tại ATM & POS)
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Tối đa bằng Hạn mức tín dụng của thẻ
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
Tối đa 50.000.000 đ .Chủ thẻ có thể đăng ký chế độ mở hạn mức chi tiêu một giao dịch tối đa bằng hạn mức tín dụng
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Thời gian hiệu lực ( năm)
Lãi suất
Thẻ phụ
Dịch vụ E-Banking
Điều kiện mở thẻ
Bảo hiểm tai nạn du lịch tòan cầu
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI
Bảo hiểm tư trang chuyến đi
Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
Bảo hiểm mua sắm
Bảo hiểm rút tiền tại ATM
Bảo hiểm giao dịch thẻ
Bảo hiểm thất lạc ví
Chi phí mai táng
Các dịch vụ được ưu đãi
Tên chương trình
ĐIỂM THƯỞNG
Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng
Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn